Espai d’escolta pels claustres

Al llarg d’aquest curs escolar 2021-22, estem acompanyant els claustres  de tres  escoles de la ciutat de Barcelona: Jaume I, Ramon Llull i Escola Els Pins. Tot, emmarcat dins del projecte Harmonia a l’Aula, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Una part del projecte està adreçada als claustres, amb l’objectiu de generar un espai de cohesió i diàleg entre les persones, tot cultivant la comunitat i el sentit de pertinença dins del claustre i això ho fem al llarg de 3 sessions: 

  • En una primera sessió  apropem  una mirada sistèmica que ens permetria analitzar el centre, l’educació, la cura, els alumnes, el barri… és un espai des d’on obrir un diàleg de com estem i com volem estar. 
  • En una segona sessió obrim un espai per resignificar  i valorar  allò que per l’equip docent és important com  la cura, la confiança, l’empatia…. Cada equip docent transita pel tema que per ells/es és rellevant. 
  • La tercera sessió estaria centrada en un espai col·lectiu per generar conjuntament propostes multinivell respecte al tema proposat.

Compartim l’experiència d’un centre que va indagar en la DIVERSITAT 

En parlar de cures un tema que va ressonar amb molta força i que provocava molt de neguits era la gestió de la diversitat a les aules. 

Dinàmica sistèmica

En la dinàmica sistèmica, el professorat va posicionar els diferents elements que conformen l’ecosistema de l’escola: infants, joves, barri, famílies, consorci, educació, cura…. A partir d’aquests components, vam obrir un espai de debat i de reflexió col·lectiva.

A partir d’aquest punt, van posar de manifest la importància que tenia per la immensa majoria del professorat les cures dins el centre. Per part de Mediam, vam recollir les aportacions realitzades pels participants i vam plantejar la possibilitat de centrar la propera sessió en un debat sobre que significaven les cures dins del centre.

Espai de cures

Un dels elements més rellevants que vam extreure de la primera sessió va ser la importància de les cures per part del professorat. A partir d’aquest punt, vam començar la segona sessió amb una pregunta: què signifiquen les cures?

Entendre què és allò que fa sentir bé a l’altre ens permet saber com cuidar millor. Des d’aquesta premissa vam iniciar un cercle perquè cada integrant del claustre pogués expressar i compartir que entenia per cura. Aquest punt va ser especialment intens perquè molts dels integrants del professorat van posar sobre la taula la importància de compartir, de tenir espais per parlar, de poder dedicar temps a la gestió emocional  i van poder veure que molts companys i companyes sentien el mateix.

A partir d’aquest espai, de forma espontània, van aparèixer propostes sobre què incorporar com a cures dins del centre. Una de les propostes que ens va semblar interessant va ser la de recuperar una trobada, normalment mensual, fora del centre on el professorat pogués reconnectar en l’àmbit personal. 

Diversitat a l’aula

Un dels temes que havia traslladat major pressió i incrementat el temps de dedicació per part del professorat va ser el tema de com tractar  la diversitat a l’aula. Aquest fet està estretament lligat a la manca de recursos, tant personals com materials, inquietud compartida per la majoria de centres amb els quals treballem.

La proposta d’aquesta sessió, era amplificar l’observació de la diversistat i generar propostes de millora.

Vam generar tres espais de treball per observar la diversitat en tres dimensions: 

  • El que jo faig dins l’aula  respecte a la diversitat 
  • El que fa el centre respecte a la diversitat 
  • El que fa el món i la societat respecte a la diversitat .

Generar aquests espais pels/les docents, ens ajuda a poder, per una banda, cuidar dels equips i per altra poden ajudar als centres a  pensar conjuntament  i poder establir un full de ruta que serveixi a la direcció del centre i els claustres per caminar conjuntament en la mateixa direcció.