Com enfrontem els conflictes interculturals?

Cada dia és més habitual que als centres educatius hi convisquin alumnes procedents de cultures diferents. En aquest context serà important afavorir el coneixement d’aquestes cultures i generar els espais i les estratègies que fomentin una convivència solidària.

Des de Mediam entenem el conflicte com una “discrepància d’interessos o necessitats entre dues o més parts”. El conflicte és inherent a les persones, dit d’una altra manera, persones diferents que conviuen tenen necessitats discrepants. Per tant, un conflicte intercultural seria aquell fruit de la contraposició de necessitats basades en les diferències culturals.

És important que siguem conscients que no tot conflicte entre persones de diferents cultures representa un conflicte intercultural, sinó que sovint es tracta només d’un conflicte interpersonal. Cal, doncs, aprendre a treballar amb la diversitat, més enllà de les arrels culturals, per tal que la simple coexistència pugui esdevenir una convivència solidària.

I per fer possible aquest canvi caldrà treballar amb l’alumnat les habilitats, les estratègies i les capacitats que permetin enfrontar els conflictes abans que esclati la crisi. Si ens referim als conflictes interculturals serà especialment significatiu l’esforç per desenvolupar el coneixement i reconeixement de l'”altre” en general, i de la seva cultura en particular; així com establir processos que ens permetin confiar els uns en els altres i afavorir l’estima envers un mateix i envers els altres, des d’una actitud empàtica

Tot aquest treball previ amb els alumnes facilitarà un bon clima d’aula i de centre, i ajudarà a reduïr els conflictes interculturals i a enfrontar-los efectivament quan apareguin.

Un altre element en què podem treballar a les aules, seria dotant els nens/es i joves  d’habilitats i capacitats per reconèixer i relativitzar els estereotips i els prejudicis.

I és en els centres educatius, així com en els espais d’educació no formal o d’educació en el lleure,  creiem que cal poder prendre consciència de com el fet intercultural pot definir la dinàmica d’un grup, i apostar per conèixer i reconèixe’ns mútuament, així com per la desconstrucció de prejudicis i estereotips que podem tenir molt arrelats.

Per fer-ho podem fer servir el joc, material audiovisual, el teatre, la creació d’espais de reflexió que ens ajudin a poder centrar l’atenció en temes que podrien estar incidint en les dinàmiques dels grups i que d’alguna manera podrien estar molt invisibilitzats.